การส่งบทความ

 • รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ
 • ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  1. บทความต้องไม่ได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ และไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ (หรือมีคำอธิบายไว้ในความคิดเห็นต่อบรรณาธิการ)
  2. บทความต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
  3. แหล่งข้อมูลอ้างอิงต้องมีอยู่จริง URL ที่ใช้อ้างอิงต้องมีให้บริการอยู่จริงเช่นกัน
  4. ข้อความเว้นวรรคเดียว ควรใช้แบบอักษรขนาด 12 point มีการใช้ตัวเอียงมากกว่าขีดเส้นใต้ (ยกเว้น URL) และภาพประกอบทั้งหมด เช่น รูปภาพ และ ตาราง ต้องถูกวางไว้ภายในข้อความที่เหมาะสมมากกว่านำมาต่อท้าย
  5. ข้อความที่เป็นไปตามข้อกำหนดโวหารและบรรณานุกรมที่ระบุไว้ในแนวทางการเขียนของผู้เขียน
 • คำแนะนำผู้แต่ง
 • คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความสามารถศึกษาได้จากเอกสารตามลิ้งดังนี้
 • ลิขสิทธิ์
 • หากผู้เสนอบทความมีความจำเป็นเร่งด่วนในการตีพิมพ์โปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน โดยกองบรรณาธิการจะไม่รับบทความหากผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ข้อมูลของเนื้อหาในบทความถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่