เกี่ยวกับวารสาร

 • ศึกษาศาสตร์สาร
 • ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  Print ISSN : 2586-9043
  Online ISSN : 2586-825X
 • นโยบายการตีพิมพ์
 • ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ แบ่งเป็น ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม
  คณะผู้จัดทำศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใน 3 ปีนี้ จึงมีข้อกำหนดในการรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความวิชาการดังนี้คือ ผู้ขอรับการตีพิมพ์ในวารสารต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่มีสาระและขอบเขตตามที่ได้กำหนดไว้ ภาษาที่ใช้เขียนบทความเป็นภาษาไทยและมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นสาระที่ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน ปัจจุบันวารสารมีอัตราค่าบริการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความละ 3,000 บาท
  ทั้งนี้ ผู้เสนอบทความต้องจัดทำบทความตามแบบฟอร์มที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด ทุกบทความจะต้องมีบทคัดย่อและคำสำคัญ 3-5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อจะต้องเขียนอย่างพิถีพิถัน มีความถูกต้อง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย จรรยาบรรณการวิจัย เนื้อหา บทความ ข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารต้องไม่เป็นความคิดเห็นของผู้เสนอบทความเพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้เสนอบทความควรอ้างอิงจากเอกสารวิชาการที่น่าเชื่อถือ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับสาระในบทความที่เสนอ จำนวนหน้าของบทความความยาว ไม่เกิน 6-15 หน้ากระดาษ A4 กระบวนการพิจารณาบทความ ผู้เสนอบทความสามารถตรวจสอบกระบวนการพิจารณาบทความได้ทางออนไลน์ ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อตีพิมพ์ในศึกษาศาสตร์สาร ใช้เวลาประมาณ 60 วัน เมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้ว ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนและกองบรรณาธิการ ถือเป็นผลที่สิ้นสุดการพิจารณาในการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผู้ส่งบทความจะต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตามกำหนด หากผู้เสนอบทความมีความจำเป็นเร่งด่วนในการตีพิมพ์โปรดส่งลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นแทน โดยกองบรรณาธิการจะไม่รับบทความหากผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ข้อมูลของเนื้อหาในบทความถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ขอบเขตการตีพิมพ์
 • ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและ การประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • ประเภทของบทความ
 • บทความวิจัย (Research Article)
  บทความวิชาการ (Original Paper)
 • กำหนดการออกวารสาร
 • วารสารมีกำหนดการตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี
 • ผู้สนันสนุนอย่างเป็นทางการ
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่