ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 577 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)

 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการเรียนรู้แบบบริการสังคมร่วมกับการทดลอง

The Development of Science Process Skills in Upper Secondary School Students Through Service Learning and Laboratory Method

- ธีร์นวัช นันตา และ สุทธิดา จำรัส -

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

The Development of Chinese based Instructional Model Promoting Communicative Competency of Thai Primary Students

- นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ -

 

ความเข้าใจญาณวิทยาเกี่ยวกับแบบจำลองและกระบวนการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน

Grade 10 Students’ Epistemological Understanding of Scientific Models and Modeling Learned Using Model-based Learning

- รัตนา สุทำมา และ ร่มเกล้า จันทราษี -

 

ผลของเพศที่มีต่อการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์

Effect of Gender on Grade 11 Students’ Scientific Argumentation through Argument-Driven Inquiry in Electrolyte Solution

- นารีรัก เหยียดกระโทก และ ร่มเกล้า จันทราษี -

 

การพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้วิธีการแบบเปิด: การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

Development of Conceptual Understanding in Mathematics of 7th Grade Students Using Open Approach: Classroom Action Research

- อัครพล  พรมตรุษ -

 

เหตุผลและความสมเหตุสมผล: จากทฤษฎีการกระทำทางการสื่อสารของฮาเบอร์มาส

สู่ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงของเมอซิโรว์

Rationality and Validity: From Habermas’s Communicative Action to Mezirow’s Transformative Learning Theory        

-  ชนัดดา ภูหงษ์ทอง - 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

The Relationship between the Fundamentals of Human Resource Development and Adherence to Teacher Profession of the Bachelor of Music Education students, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University

เกริกพงศ์ ใจคำ -

 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธุผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในกิจกรรมของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

Development of Science Process Skills of Ethnic Students Through Engineering Design Process Approach in Scientific Toy Activities

- แพรวนภา  ไชยวงค์ และ เดชา ศุภพิทยาภรณ์ - 

 

ความตระหนักทางวัฒนธรรมผ่านการอ่านและการเขียนพรรณนาของนักเรียนร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน

Students' Cultural Awareness through Reading and Narrative Writing with Art-Based Learning

- บุศย์สราลี  บุตรอามาตย์ ชนัดดา ภูหงษ์ทอง และรัตนะ บัวสนธ์ -

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

Factors Affecting Administration for Excellence in Secondary SchoolsUnder The Secondary Educational Service Area Office Phrae

- ศรรัก ผลาเมธากูล และ ฉลอง ชาตรูประชีวิน - 

อ่านฉบับเต็ม →