ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 603 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565)

การเรียนรู้ถึงที่มาและความสำคัญของประเพณียี่เป็งล้านนาและประเพณีลอยกระทงไทย
ผ่านมุมมองด้านมานุษยวิทยาและโบราณดาราศาสตร์

The Learning of Origins and Significance of Lanna’s Yee Peng Festival   and Thai’s Loy Krathong Festival Through Anthropological and Archaeoastronomical Perspectives

เชิดศักดิ์ แซ่ลี่ อรพิน ริยาพร้าว กรกมล ศรีบุญเรือง และ ศิรามาศ โกมลจินดา

 

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ

Students’ Misconception of Light Refraction about Real and Apparent Depth

จิราพร  ใจแสน แสงกฤช กลั่นบุศย์ และ ขวัญ  อารยะธนิตกุล

 

ความสนใจในการเรียนออนไลน์ระบบเปิดหลังการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19ใน 3 ประเทศกลุ่มอาเซียน: สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย     Public Interest in MOOC after COVID-19 Pandemic Outbreak   among 3 ASEAN Countries: Singapore, Indonesia and Thailand

ชินัณ บุญเรืองรัตน์ ณัฐธยาน์ ทำดี และณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร

 

การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

The Development of Game Application for Learning of the Adding and Subtracting for 2nd Grade Students

พีระพัฒน์ แสงรุ่ง ธนทัต ขุนชุ่ม สุกัญญา สีสมบา  และอุเทน ปุ่มสันเทียะ 

 

การพัฒนานวัตกรรมการถ่ายภาพใต้น้ำตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถในการผลิตสื่อ

Innovative Development of Underwater Photography Following the Design thinking to Develop Media Production Capability Ability

กิตติพร ชูเกียรติ และ ณัฐวรรณ เฉลิมสุข

 

ทักษะการคิดอภิปัญญาในการแก้โจทย์ปัญหาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มชาติพันธุ์

Upper Secondary Ethnic Students’ Metacognitive Thinking Skills in Chemistry Problem Solving

วีรยา  รัตนอุทัยกูล และ ลฎาภา ลดาชาติ

 

การวิเคราะห์การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทย

An Analysis of Basic School Curriculum Design from Theses on Curriculum Development in Thailand

มนันยา สายชู ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ และ จุไรรัตน์ สุดรุ่ง

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบตามแนวคิด STEM Education เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของนักศึกษาครู

The Learning Management Using a Model Based on the STEM Education Concept to Promote Problem Solving and

Decision-Making Skills of Teacher Students

วิชญาพร  อ่อนปุย

 

ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดตาก

Situational leadership of school administrators in highland areas in Thai-Myanmar border area, Tak province

ธีราภรณ์ เหล่ากาวี และ วิทยา จันทร์ศิลา

 

 

การพัฒนาหลักสูตรเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักฟุตบอลสังกัดสโมสรสตาร์พาวเวอร์อะคาเดมี่ เชียงราย รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 12 ปี (U-12)

The Development of English Activity Based Curriculum to Enhance English Listening And Speaking Skills for the Star Power Academy Football Players Chiang Rai under the age of 12

ชรินทร์ทิพย์  แซ่งเง่อร์ และ วิไลภรณ์  ฤทธิคุปต์

อ่านฉบับเต็ม →