ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 443 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)

ภาวะหมดไฟทางการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Burnout of the 4th Year Medical Students, Naresuan University

ธารารัตน์ พรมสาร ฐิติภรณ์ อรุณถิน และ เบญจมาส มั่นอยู่

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

Factors’ Influence toward Mathematic Learning Achievement in the lower Secondary of Piboonbumpen Demonstration School

พจนีย์ มาสุข

 

การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน โดยการใช้การจัดการเรียนรู้

แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย

Developing Secondary School Students’ Understanding on the Newton’s Third Law by Predict-Observe-Explain

สุภัทรา วงศ์เลิศอารักษ์ เกรียงไกร วันทอง และ แสงกฤช กลั่นบุศย์

 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ที่มีต่อแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

และกรอบความคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สุปราณี ติงสะ ดวงเดือน สุวรรณจินดา และสุจินต์ วิศวธีรานนท์

 

สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Grade 12 Students’ Understanding of Eddy currents

กนกพร วิเศษรัตน์ และ แสงกฤช กลั่นบุศย์

 

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Conceptions of Learning Biology of Science-Oriented Program High School Students

วิทูล อินทร์เพ็ง และ ปาริชาติ แสนนา

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี

STEM Education Learning Management Guidelines: Case Study of Ratchaburi Province

สิรวิชญ์ แก้วเกิด นพดล ทุมเชื้อ สุรพล ยังวัฒนา และ สุวรรณ์ ทวีศาสตร

 

ความต้องการจำเป็นและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

Needs Assessment and The Guidelines of Academic Administration for Developing Reading and Writing Ability of Primary 1 Students of Schools Under The Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 3

พรประภา ศิลารักษ์ และ สถิรพร เชาวน์ชัย

 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับชุดการเรียนรู้เรื่อง แรงกระทำต่อลวดตัวนำในสนามแม่เหล็กกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Effect of Predict-Observe-Explain Instructional Model with Learning Packages of Force on Straight Wire in Magnetic Field with Students’ Matthayom Suksa 6

เอกพล รัตนฉายา นครินทร์ พัฒนบุญมี แสงกฤช กลั่นบุศย์ และ นฤมล เอมะรัตต์

 

มโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Grade 12 Students’ Misconception about Electric Induction

จักรพงษ์ กิตติพงศ์ธนกิจ นครินทร์ พัฒนบุญมี แสงกฤช กลั่นบุศย์ และ นฤมล เอมะรัตต์

อ่านฉบับเต็ม →