ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 376 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564)

แนวทางการส่งเสริมความสุขในการทำงานของครูสำหรับผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ  กลุ่มเครือข่ายที่ 7  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
A Guideline for Working Happiness of Teachers for Regional Special Education Center Director, Network Group 7, Under The Office of Special Education Administration

- ลฎาภา  มาตผุย และ สถิรพร เชาวน์ชัย

ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการจัดการเรียนรู้ และเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครู 

Effects of Using Active Learning Management on Learning Achievement, Learning Management Skill and Attitude towards Teaching Profession - คะเณยะ อ่อนนาง

การพัฒนาโมบายเลิร์นนิง แบบ Responsive Web Design เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 9 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมThe Development Of M-Learning Using Responsive Web Design On Creating Computer Assisted Instruction By Adobe Captivate 9 With Flipped Classroom For Undergraduate Students Of Nakhon Pathom Rajabhat University- สุธรรม นกสี และ สุมาลี สุนทรา

เคมู้ก : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลของเกาหลีใต้  K-MOOC: Lifelong Learning Platform in Korean Digital Era- เอกพล ดวงศรี และ ออมฮยอนจู

แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
The Guidelines of the Development of School Administrators’ Roles to Enhance Students’ Morality and Ethics under Office of Phetchaburi Primary Educational Area Service, Zone 1.

- ชัชชญา  พีระธรณิศร์

การศึกษากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กในช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษาจากชั้นเรียนอนุบาลสู่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1  A Study of Development of Social and Emotional Learning for Children during a Transition from Kindergarten to Primary 1 - รัตนมน เกษจุฬาศรีโรจน์ และ ยศวีร์ สายฟ้า

การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประดิษฐ์เครื่องวัดค่า pH แบบดิจิทัล(The Applications of Microcontroller for a Digital pH Meter Invention)

 -ณัฐริกา คำเขียว  พงศธร สุยะมูล และ สุทธิดา จำรัส 

แนวคิดเรื่องเสียงและการเปล่งเสียงเพื่อเสริมพลังอำนาจผู้เรียน (Concept of Voices for Learner Empowerment)

- พิสิษฏ์ นาสี

การใช้ชุดการเรียนรู้ที่อิงการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนามโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับพันธะเคมี (Implementing Inquiry-based Learning Modules to Develop Grade 10Students’ Conceptions of Chemical Bonding)

- ชิดชนก ไชยยะ และ สุทธิดา จำรัส

การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงในของเหลวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 A Study of the Misconceptions about Factors Affecting the Buoyant Force of the Grade 12 Student

- นัฎฐา  มิ่งสุข และ แสงกฤช  กลั่นบุศย์

อ่านฉบับเต็ม →