ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มีนาคม 2565
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 561 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564)

 

การศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ตามแนวคิดพลเมืองที่เข้มแข็ง
Needs Analysis of Debsirin Scout’s Management, Based on the Concepts of Active Citizen
- เตชิต  เอกรินทรากุล และ ธีรภัทร กุโลภาส

การใช้แบบจำลองและการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Using Model and Scientific Explanation of Eighth Grade Students
- ศศิมน  ศรีกุลวงค์ และ ลฎาภา ลดาชาติ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Critical Thinking Ability on Environmental Problems of Twelfth Grade Students
- พัชราพร  จามรี  และ ลฎาภา ลดาชาติ

โควิด-19 กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคม
The Covid-19 with Changing of Education and Society 
- วัยวุฒิ บุญลอย ธีรังกูร วรบำรุงกุล มนตรี วิชัยวงษ์ และ เริงวิชญ์ นิลโคตร

การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนวิทยาศาสตร์
The Use of Research-Based Learning to Promote an Active Learning in Science Learning 
- บรรณรักษ์ คุ้มรักษา

การพัฒนาการ์ดเกมความเป็นจริงเสริม เรื่องวรรณคดีรามเกียรติ์ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1
The Development of Augmented Reality Card Game The Ramayana Literature on Thai Subject for Prathomsuksa 6 Students School in Chanthaburi Primary Educational Service Area 1
- ยิ่งยศ  เกตจินดา และ ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
The Guidelines for Developing Learning Leadershipof School Administrators Under Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1
- ศรสวรรค์ พานซ้าย และ จิติมา วรรณศรี

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างหุ่นยนต์สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Guidelines for Promoting of Student Development Activities toward the Robot Coding Excellence for Student of Lower Secondary School
- ณัฐพงศ์ จำเนียรผล วรวุฒิ เพ็งพันธ์ เกรียงศักดิ์ บุญญา และ ศุภัครจิรา พรหมสุวิชา

การพัฒนาคลังกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The Development of Mathematical Learning Activity Databank Using Problem Solving Skills to Promote Education for Sustainable Development
- พงศกร ภู่อารีย์ พงศธร มหาวิจิตร และ วิภารัตน์ แสงจันทร์.

แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
Guidelines for Dual Education Curriculum Between Vocational Education and Secondary Education Under the Secondary Education Service Area Office 41
- ณัฐภรณ์ พันธวงค์ และ สถิรพร เชาวน์ชัย

อ่านฉบับเต็ม →