ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2563
โดย : หน่วยบริหารงานวิจัย
ผู้เข้าชม : 1610 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563)
16x16

การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ(Creation of Network for Developing School-Based Curriculum on the King’s Initiated Concepts and Theories for Occupational Experience Enhancement) - นิภา เพชรสม

16x16

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(The Learning Integrated to local wisdom based on Science, Technology, Society and Environment Approach for The Development of Science Conception for Grade 6 Students ) - เยาวพา นันต๊ะภูมิ ยุทธนา ชัยเจริญ และ อโนดาษ์ รัชเวทย์

16x16

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง งานธุรกิจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลำบุหรี่พวง สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร(The Development of Lessons Online on Business for the fifth elementary level students Lumburipoung school under Nong Chok District Office of Bangkok) - นวัฒธนโชติ อัครสำราญวงศ์ สัญชัย พัฒนสิทธิ์ และ ณัฐพล รำไพ

16x16

แนวทางการบริหารหลักสูตรและการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1(A GUIDELINE FOR CURRICULUM ADMINISTRATION AND LEARNING EXPERIENCE PROVISION OF PRESCHOOL TEARCHERS IN TAK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 ) - พัชราภรณ์ กุณแสงคำ และ สถิรพร เชาวน์ชัย

16x16

การพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Model-Eliciting Activities เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (The Development of Mathematical Connection Skills by Using Model-Eliciting Activities on Interest and Value of Money of 11th Grade Students) - ชุติกาญจน์ เหง้าชัยภูมิ และ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

16x16

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ (Educational Collaboration of People with New Draft National Education Act ) - เอกพล ดวงศรี

16x16

การพัฒนาการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์บนโมบายแอพพลิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ (The Development of Constructivist Learning on Mobile Appication to Develop Learning Achievement on Technology Course for Grade 7 Students of Phanomthuanchanupatham School) - ภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ และ อัครเดช พรหมชนะ

16x16

ผลการใช้หนังสือนิทานที่ส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1(The Effect of Using Story to Enhance Life Skills of Young Children Lampang Primary Education Service Area Office1) - วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

16x16

สภาพการจัดการศึกษาดนตรีระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย (State of music disciplines in higher educational institutions in northern Thailand ) - คณิเทพ ปิตุภูมินาค

16x16

ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ผ่านมุมมองจากทฤษฎีสรรคนิยมทางสังคม (Nature of Mathematics through a Perspective of Social Constructivism) - ลือชา ลดาชาติ