ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 1468 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563)
Placeholder16x16

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย (Factors Affecting the Success of Internal Quality Assurance Administration of Educational Institutions under Vocational Education in Chiang Rai) - ยุทธนา อินต๊ะวงค์ และ โสภา อำนวยรัตน์

Placeholder16x16

การประเมินหลักสูตรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โปรแกรมการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) (An Evaluation of Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University Curriculum: International Education Program. (Secondary)) - ณัฐวรรณ เฉลิมสุข

Placeholder16x16

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับผังสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (The Development of Instructional Model Based on SQ4R Teaching Method and Semantic Mapping on Enhancing Analytical Reading Ability on Literature for Grade 7 Students) - นิภาพร ฟูใจ และ น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์

Placeholder16x16

ผลการพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมคำศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (The Results of the engagement in English learning activities through vocabulary games of matthayom 1 students at Rittiyawannalai School) - ชานนท์ ภาคกินนร, ศศิพร พงศ์เพลินพิศ และ สุชีรา มะหิเมือง

Placeholder16x16

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (Academic Administration Model towards School Excellence under The Secondary Educational Service Area Office 1) - สุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์, ณรงค์ พิมสาร และ สิริกาญจน์ ธนวุฒิพรพินิต

Placeholder16x16

การศึกษาระดับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ (A Study of Stress Level and Coping Strategies of High School Students Chiang Mai Province) - นงลักษณ์ เขียนงาม

Placeholder16x16

การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรมงคล (The Efficiency of Instructional Package Based On Dalcroze’s Approach for Prathomsuksa 3 Students, Voramongkol School) - ณัฐพงศ์ กาญจนเรืองรัตน์, พิมลมาศ พร้อมสุขกุล และ ชาลินี สุริยนเปล่งแสง

Placeholder16x16

การพัฒนากิจกรรมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Development of Mathematical Activities Based on Gamification to Enhance Communication Skills and Learning Motivation for Mathayom 3 Students) - มนธิรา ชื่นชมพุทธ, พงศธร มหาวิจิตร และ วิภารัตน์ แสงจันทร์

Placeholder16x16

การวิเคราะห์รูปแบบการศึกษาวรรณกรรมค่าวของล้านนา (Analysis of Khao, Lanna Literature Studies) - ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี และ กังวล คัชชิมา

Placeholder16x16

ความท้าทายการจัดการศึกษาในยุค Disruptive Change ของผู้บริหารสถานศึกษา (Challenges of Education Management in the Disruptive Change Era of School Administrators) - ชัชชญา พีระธรณิศร์