ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 เมษายน 2563
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 979 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563)
Placeholder16x16

การศึกษารูปแบบกิจกรรมของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ‘TWINCLE Program’ เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกและนานาชาติให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น (Study the Activities Model of the Student Mobility ‘TWINCLE Program’ for Promoting Global Citizenship and Internationalization for Japanese Students of Chiba University, Japan) - เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ และ พลอยไพลิน รูปะวิเชตร์

Placeholder16x16

การจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (The experienced the learning organization integrated with learning activities in Order to Develop team working process skills and raising achievement of the Students in Social and Quality Life Development course of Students at Rajamangala University of Technology Isan Sakon Nakhon Campus) - ทรงยุทธ ต้นวัน

Placeholder16x16

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการเรียนรู้ระหว่างการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงกับการเรียนการสอนแบบเดิมของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: กรณีศึกษาการช่วยคลอดท่าก้น (The Effectiveness Comparison of Simulation Learning with Traditional Learning of Clinic Medical Students in Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital: A Case Study Breech Delivery) - พิชญา สิริสุขุม, อรัญ ศิลาวรรณ และ เบญจมาส มั่นอยู่

Placeholder16x16

ความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Students’ Scientific Epistemic Beliefs) - ิษนุกร นามมุงคุณ, ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ และ Fang-Ying Yang

Placeholder16x16

บทบาทครูกับการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกในศตวรรษที่ 21 The Teacher’s Role and Creating a Positive Learning Environment in the 21st Century Classroom) - พิมพาพัญ ทองกิ่ง

Placeholder16x16

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Factors for a decision in selecting to study further in a private vocational college of 1st year students in a vocational diploma level, academic year of 2018 in an area of Had Yai District, Songkhla Province) - กมล ศรีสุวรรณ, จรินทร์ ธรรมรักษ์ และ รุฮานี หมีนยะลา

Placeholder16x16

แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ (Development Guidelines for School Administrator’s Roles in The King's Phumibol Science to The Philosophy of Sufficiency Economy in Office of Institute of Vocational Education Northern Region) - โสภา อำนวยรัตน์