ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ธันวาคม 2562
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 851 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)
16x16

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานต่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 The Effect of Using Game – based Learning on Scientific Understandingon Genetic Inheritance for Grade 10 Students) - ธมนพัชร์ นิธิกิจโภคินกุล, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ และ นพมณี เชื้อวัชรินทร์

16x16

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดระยอง (A Construction of Diagnostic Test on Mathematical Reasoning Process for Tenth Grade Students in Rayong Province) - ศราวุธ รัตนะ, สมพงษ์ ปั้นหุ่น และ สุรีพร อนุศาสนนันท์

16x16

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษาขนาดกลางในภาคเหนือ (The Strategies for Teachers Competency Development on STEM Education in Northern Region Medium sized Schools) - พศิน แตงจวง

16x16

การพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (The Development of Learning by Using E – Learning Program in Life and Social Quality Development for Students at Rajamangala University Of Technology Isan, Sakon Nakhon Campus) - ทรงยุทธ ต้นวัน

16x16

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เซต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The Effect of Utilizing The Cooperative Learning Activity Package on Definition of Set for Develop Grade 4 Student’s Achievement) - วัลภา อินทร์แปลง