ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 31 สิงหาคม 2562
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 677 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
Placeholder16x16

ความมีวินัยในตนเอง: จุดเชื่อมโยงสู่คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Self-discipline: Link to moral ethics based on desirable graduate characteristics) - ชัชชญา พีระธรณิศร์

Placeholder16x16

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (A study of learning achievement and analytical thinking of ninth grade students using storyline and 5E learning cycle on genetics and biodiversity) - ธีวารินทร์ เอี่ยมสุวรรณ, กิตติมา พันธ์พฤกษา และ นพมณี เชื้อวัชรินทร์

Placeholder16x16

ผลการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับการใช้คำถามเชิงวิเคราะห์ เรื่อง วิวัฒนาการ ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The effects of 5 steps learning process (5 steps) and analytical questions in evolution on scientific analytical thinking and achievement of tenth grade students) - ธัญญารัตน์ สุขเกษม, กิตติมา พันธ์พฤกษา และ นพมณี เชื้อวัชรินทร์

Placeholder16x16

สภาพการบริหารจัดการสถาบันสอนดนตรีเอกชนในจังหวัดลำปาง (A study of private music school’s management in Lampang) - อิศรากร พัลวัลย์ และ พิรัชย์ เปรมศิรา

Placeholder16x16

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัดสาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19 A Need Assessment to Development the indicators Teaching and learning of Arts Dramatic Loeipittayakom School: Educational Service Area Office 19) - วริศนันท์ อุปไมยอธิชัย

Placeholder16x16

การบริหารจัดการคุณภาพเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Quality Management: Raising Ethics and Morals of Undergraduate Students at Private University) - ชัชชญา พีระธรณิศร์