ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 806 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)
16x16

การพัฒนามโนทัศน์วิชาชีววิทยาเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (The Development of Grade 11 Students’ Biology Concepts of Endocrine system and Scientific Analytical Thinking by Using Brain – Based Learning) - ฉัตรมงคล สีประสงค์, เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ และ นพมณี เชื้อวัชรินทร์

16x16

ผลลัพธ์ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา: การศึกษาผ่านมุมมองของบัณฑิต (Outcomes of Industrial Education Curriculum: Study through Graduates Perspectives) - มานูนณย์ สุตีคา, สุระเดช ศรีวิชัย อำนาจ, เลิศปัญญาธิกุล พงษ์ศธร สุยะมูล, ไชยรัตน์ นิติกาญจนโภคิน และ สมเกียรติ อินทสิงห์

16x16

แนวทางสู่ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล (Key Success for School Management at World Class Standard School) - ยุพิน บุญประเสริฐ, ฐิติพงศ์ เหลืองสุวรรณ, วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ และ รุ่งทิวา กองสอน

16x16

แนวทางการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น (Guidelines for Developing Chinese Speaking Skills for Basic Communication) - อัญชลิการ์ ขันติ, สมเกียรติ อินทสิงห์ และ สุนทรี คนเที่ยง

16x16

การพัฒนาความมั่นใจในการนำเสนองานของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้วิธีการสอนแบบให้รางวัลในการเสริมแรงทางบวก (Developing of early childhood education students’ confidence in the presentation by giving award for positive reinforcement teaching technique) - ศิริพร วงค์ตาคำ