ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ธันวาคม 2561
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 570 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
16x16

การสร้างแบบทดสอบเอ็มอีคิวเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องการวัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 A Construction of MEQ Test to Evaluate the Ability of Problem Solving on Measurement for Grade 9 Students) - ณรฎา มธุรส และ เกียรติสุดา ศรีสุข

16x16

กลยุทธ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ (Strategic of Education Management for the Elderly Towards Developing Active Ageing) - เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ และ พลอยไพลิน รูปะวิเชตร์

16x16

การรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของครูอาจารย์ในสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ (Teachers’ perceptions on enhancement of the 12 values in northern educational institutions) - สรียา โชติธรรม, ณัฐพล แจ้งอักษร และ สุวิมล ว่องวาณิช

16x16

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนสัมมนาการบริหารงานตำรวจของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Factor Influences to Teach of Seminar in Police Administration of Royal Police Cadet Academy) - พิชศาล พันธุ์วัฒนา

16x16

ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย (A Guideline for Professional Learning Community in the Educational institutions under the Office of Loei Primary Education Area) - พิมพ์อร สดเอี่ยม, ชิษณพงศ์ ศรจันทร์, ภัทราพร เกษสังข์, สมยงค์ สีขาว และ ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย