ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 633 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
16x16

การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (A study the state and approach of guidance activity affair management in school under the secondary educational service area office 39) - คฑาวุธ ขันไชย

16x16

ลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Learning Styles among Undergraduate Physical Education and Sports Science Students, North Bangkok University) - ทรงทรรศน์ จินาพงศ์, สุริยา จันทนกูล และ อานนท์ คงสุนทรกิจกุล

16x16

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียงคำพื้นฐานสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (The Construction of Deficiencies Diagnostic Test in Basic Vocabulary on Pronunciation for Primary Students, Grade 3, Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2) - ทิวาทิพย์ เพชรขว้าง และ ฤตินันท์ สมุทร์ทัย

16x16

การสร้างแบบวัดความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (Construction of Mathematics Fundamental Knowledge Test Of Vocational Education Level in B.E. 2556) - ดุษฎี ใจบุญ และ เกียรติสุดา ศรีสุข