ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 31 ธันวาคม 2560
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 632 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
16x16

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ เพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (Instructional Activities Management Using Vocabulary Learning Strategies to Enhance English Reading Ability and Vocabulary Knowledge Among Grade 4 Students of Nongsim Nonsawan School, Buengkan Primary Educational Service Area Office) - ณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล

16x16

การวิเคราะห์ความผันแปรในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1: กรณีศึกษาในหัวข้อเรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน (An Analysis of Variation in a First Grade Mathematics Textbook: A Case Study in a Topic of Number Sense) - ลือชา ลดาชาติและ ลฎาภา ลดาชาติ

16x16

ตัวบ่งชี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร (Indicators of Code of Professional Ethics for Teachers in Basic EducationSchools Under office of The Basic Education Commission in Bangkok Metropolis) - สัจกาณฑ์ คเชนทร์พนาไพร, สุธาสินี แสงมุกดา และ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง

16x16

การกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (A Guideline for Educational Management of Loei Rajabhat University Demonstration School) - ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย, วชิราภรณ์ สังข์ทอง และ ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์

16x16

ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีต่อผู้สอน วิธีการสอนและการวัดและประเมินผลวิชาสัมมนาการบริหารงานตำรวจในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตำรวจ (Police Cadet’s Opinion toward Teacher Teaching and Measurement and Evaluation of Seminar in Police Administration in Bachelor of Public Administration Program in Police Science) - พิชศาล พันธุ์วัฒนา