ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 550 คน
ศึกษาศาสตร์สาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
16x16

การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ (Development of 11th Grade Students’ Conceptual Understanding of Chemical Reaction Rate by using Inquiry Experiments) - สุภาพ ตาเมือง, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ ศักดิ์ศรี สุภาษร

16x16

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ในวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Students’ Satisfaction Towards the Practical Services from Scientist in the Course of Zoology Laboratory at the Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University A Developing Model of Thinking Process to Work based on the Philosophy of Sufficiency Economy for Students of The Prince Royal’s College, Chiang Mai) - สมศักดิ์ บัวทิพย์ สุกัลยา เหมมณี วิทูล ไชยภักดี และ ศุภกาญจน์ บัวทิพย์

16x16

ทฤษฎีความผันแปร: อีกมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Variation Theory: Another Perspective on Learning) - ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ

16x16

การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย (Administration and Management of Sport Centre and Sport Science in University) - สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ ประกรณ์ ตุ้ยศรี และ ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล

16x16

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) - พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ