CMU Journal of Education Vol. 1 No. 1 (January - April 2017)

Publish Date : Sunday 30 April 2017
Author : คณะศึกษาศาสตร์
Audience : 136 People
CMU Journal of Education Vol. 1 No. 1 (January - April 2017)
16x16

การสร้างแผนภาพความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน (Mapping Learners’ Understandings of Nature of Science) - ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ

16x16

รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (A Developing Model of Thinking Process to Work based on the Philosophy of Sufficiency Economy for Students of The Prince Royal’s College, Chiang Mai) - สิรินันท์ ศรีวีระสกุล, เกรียง ฐิติจำเริญพร, ดุษิต พรหมชนะ, นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล และ กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์

16x16

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Health Behavior of Students in Chiang Mai University) - สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ภัทร ยันตรกร และ ธัชกร พุกกะมาน

16x16

กรณีศึกษา: การสำรวจแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน (A case study: investigating ideas of grade 7 students in Chiang Mai province about heat transfer) - กรีฑา แก้วคง และ ชนิตา อยู่สุขขี

16x16

จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด (From Embodied to Symbolic World: Learning Process in Addition of First Grade Students in Classroom taught through Open Approach) - เจนสมุทร แสงพันธ์ และ พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์