ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Journal of Education

คณะผู้จัดทำวารสาร

  ที่ปรึกษา

1
คณบดี
ที่ปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ที่ปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
ที่ปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
ที่ปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
ที่ปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  บรรณาธิการ

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง
บรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา

  กองบรรณาธิการ

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา กมล
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
อาจารย์ ดร.เดชา ศุภพิทยาภรณ์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
อาจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
อาจารย์ ดร.สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ สาขาวิชาพลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา
17
อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
อาจารย์วีระยุทธ สุภารส
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
อาจารย์ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22
อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
24
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
28
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธิ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
29
ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
30
ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โพธิสุข
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34
รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
38
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคะนอง
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42
รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
43
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
44
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45
รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
48
รองศาสตราจารย์สุนทร ชนะกอก
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49
รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พิมพ์ทอง
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
55
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรม
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ไล้ทอง
กองบรรณาธิการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62
อาจารย์ ดร.อัญชลี ตนานนท์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63
อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี
กองบรรณาธิการ
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
64
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65
อาจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
66
อาจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา
67
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
68
Prof.Merle Wallace
กองบรรณาธิการ
The University of the South
69
พระครูธีรสุตพจน์ (ดร.) พระมหาสง่า ธีรสํวโร
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
70
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดร.) พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
71
รองศาสตราจารย์มนัส ยอดคำ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์
กองบรรณาธิการ
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส.
73
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล
กองบรรณาธิการ
สถาบันพลศึกษา
74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75
อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
76
อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
กองบรรณาธิการ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
77
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
78
อาจารย์ ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
79
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบุตร
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80
อาจารย์ ดร.ศักดา น้อยยาง
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
81
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัตตาวัน นาใจแก้ว
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
82
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
83
อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงษ์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยทักษิน
86
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
87
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
88
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ การศึกษาพิเศษ
89
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา ปัญญา
กองบรรณาธิการ
คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ความเชียวชาญ วิจัยและประเมินผล
90
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
กองบรรณาธิการ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเชียวชาญ ภาษาจีน
91
ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์
กองบรรณาธิการ
สาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ความเชียวชาญ ฟิสิกส์ศึกษา ทัศศาสตร์ประยุกต์ การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพ
92
ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
กองบรรณาธิการ
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ความเชียวชาญ ฟิสิกส์ศึกษา ทัศศาสตร์ประยุกต์ การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพ
93
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ภาษาไทย
94
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ธนสุวรรณ
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ภาษาอังกฤษ
95
อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
กองบรรณาธิการ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
97
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
กองบรรณาธิการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา
98
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
กองบรรณาธิการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชียวชาญ ภาษาจีน
99
อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
ความเชียวชาญ จิตวิทยาศึกษา
100
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
กองบรรณาธิการ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหดล
ความเชียวชาญ จิตตปัญญา
101
อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
กองบรรณาธิการ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหดล
ความเชียวชาญ จิตตปัญญา
102
อาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ภาษาไทย
103
อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ภาษาไทย
104
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ การแนะแนว
105
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์ โสวรรณี
กองบรรณาธิการ
สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ศิลปะ
106
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์
กองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชียวชาญ Science Education, Professional Development
107
อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล
กองบรรณาธิการ
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ ศิลปะศึกษา

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
6
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
8
ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี โพธิสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
16
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคะนอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยบูรพา
21
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23
รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
26
รองศาสตราจารย์สุนทร ชนะกอก
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27
รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยพะเยา
31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พิมพ์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ไล้ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
อาจารย์ ดร.อัญชลี ตนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41
อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
42
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43
อาจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง สุรินา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
44
อาจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา
45
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
46
Prof.Merle Wallace
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
The University of the South
47
พระครูธีรสุตพจน์ (ดร.) พระมหาสง่า ธีรสํวโร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
48
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดร.) พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
49
รองศาสตราจารย์มนัส ยอดคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม นครเขตต์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส.
51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
สถาบันพลศึกษา
52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยพะเยา
54
อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
55
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
56
อาจารย์ ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
58
อาจารย์ ดร.ศักดา น้อยยาง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัตตาวัน นาใจแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
61
อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยทักษิน
64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
66
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
รองศาสตาจารย์ ดร.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ การศึกษาพิเศษ
67
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา ปัญญา
อาจารย์
คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ความเชียวชาญ วิจัยและประเมินผล
68
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
อาจารย์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ความเชียวชาญ ภาษาจีน
69
ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์
หัวหน้าสาขาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ความเชียวชาญ ฟิสิกส์ศึกษา ทัศศาสตร์ประยุกต์ การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพ
70
ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
อาจารย์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ความเชียวชาญ ฟิสิกส์ศึกษา ทัศศาสตร์ประยุกต์ การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสายวิชาชีพ
71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ภาษาไทย
72
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ธนสุวรรณ
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ภาษาอังกฤษ
73
อาจารย์นันทกา ฟูสีกุล
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
อาจารย์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ความเชียวชาญ วิทยาศาสตร์ศึกษา
76
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
อาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชียวชาญ ภาษาจีน
77
อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
ความเชียวชาญ จิตวิทยาศึกษา
78
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหดล
ความเชียวชาญ จิตตปัญญา
79
อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหดล
ความเชียวชาญ จิตตปัญญา
80
อาจารย์ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ภาษาไทย
81
อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ภาษาไทย
82
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ การแนะแนว
83
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์ โสวรรณี
อาจารย์
สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชียวชาญ ศิลปะ
84
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชียวชาญ Science Education, Professional Development
85
อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล
อาจารย์
คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ ศิลปะศึกษา

  เลขานุการกองบรรณาธิการ

1
นางเกศสุภรณ์ เขื่อนเพชร
เลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
นางชัศวารี หมอยา
เลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
นางสาวพรชลิต เสนะสุทธิพันธุ์
เลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
นายสมบูรณ์ หมื่นศรีธิ
เลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
นายอานนท์ ขันติ
เลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
นายกฤษดา แผลงศร
เลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
นายธันวารักษ์ สุวคนธ์
เลขานุการกองบรรณาธิการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
นางสาวอรพรรณ ปันกัน
 
 

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.edu.cmu.ac.th

QR Code
journal.edu.cmu.ac.th