ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Journal of Education

ขั้นตอน/วิธีส่งบทความ

1 ผู้เขียน "เข้าสู่ระบบ" หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก คลิกที่นี่ฟรี
2 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หน้าจอจะปรากฏรูป ขึ้นมา
3 การส่งบทความใหม่ โดยคลิก "+ ส่งบทความออนไลน์" ในหน้าจอหลัก หรือ ไปที่เมนู "สำหรับผู้ส่งบทความ" => "+ ส่งบทความ"
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิก "อัปโหลด"
4 การส่งบทความเพื่อพิจารณา หลังจากที่อัปโหลดบทความเสร็จแล้ว จะปรากฏปุ่ม "ส่งเพื่อพิจารณา" ให้คลิกปุ่มนี้เพื่อยืนยันการส่งบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณา
คลิก "ใช่" เพื่อเป็นการยืนยันการส่ง หรือ "ไม่" เพื่อกลับไปตรวจสอบบทความอีกครั้ง
5 แสดงบทความของผู้เขียนในเมนู "ตรวจสอบสถานะบทความ" ขึ้นสถานะเป็น "ส่งแล้ว"
6 เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณารับบทความของท่านแล้ว สถานะจะเป็น "รับแล้ว" ในเมนู "ตรวจสอบสถานะบทความ"
7 เมื่อกองบรรณาธิการส่งบทความของท่านให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว สถานะจะเป็น "อยู่ระหว่างพิจารณา" ในเมนู "ตรวจสอบสถานะบทความ"
8 หากในเมนู "ตรวจสอบสถานะบทความ" ขึ้นสถานะเป็น "แก้ไข" แสดงว่า บทความถูกพิจารณาให้ต้องมีการแก้ไข
ผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิก "ดูรายละเอียดเพิ่มเติม"
9 เมื่อผู้เขียนทำการแก้ไขบทความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "ส่งบทความที่แก้ไขแล้ว" อย่าคลิก "+ ส่งบทความใหม่" เพราะเป็นการส่งบทความใหม่เท่านั้น
10 เมื่อผู้เขียนตรวจทานทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิก "ส่งเพื่อพิจารณา" เพื่อยืนยันการส่งบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณา
คลิก "ใช่" เพื่อเป็นการยืนยันการส่ง หรือ "ไม่" เพื่อกลับไปตรวจสอบบทความอีกครั้ง
11 สถานะบทความของผู้เขียนในเมนู "ตรวจสอบสถานะบทความ" ขึ้นสถานะเป็น "อยู่ระหว่างพิจารณา"
* หากยังไม่คลิก "ส่งเพื่อพิจารณา" จะขึ้นสถานะเป็น "ใหม่"
ผู้เขียนต้องคลิก "ส่งเพื่อพิจารณา" เพราะมิเช่นนั้นบทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจาณาต่อ
12 เมื่อกองบรรณาธอการได้พิจารณาบทความของท่านแล้วมีมติให้ผ่าน สถานะบทความของผู้เขียนในเมนู "ตรวจสอบสถานะบทความ" ขึ้นสถานะเป็น "ผ่านแล้ว"
13 เมื่อวารสารถูกตีพิมพ์แล้ว สถานะบทความของผู้เขียนในเมนู "ตรวจสอบสถานะบทความ" ขึ้นสถานะเป็น "ตีพิมพ์"

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.edu.cmu.ac.th

QR Code
journal.edu.cmu.ac.th