ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Journal of Education

ข่าวสาร

          ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของศึกษาศาสตร์สาร

          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ขอบเขตการตีพิมพ์ของศึกษาศาสตร์สาร

          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  กำหนดออกวารสาร

          ปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ เดือนกันยายน–ธันวาคม

วารสารล่าสุด

ศึกษาศาสตร์สาร เล่ม 4 ปี 2561

1
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษาของนักเรียนห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
The Development of Creativity and Teamwork Through the STEM Education Learning Process of the Students in the Engineering Science Classroom, King Mongkut's University of Technology Thonburi (ESC-KMUTT) ชนกานต์ โฉมงาม
2
แบบวัดบุคลิกภาพด้านมืด (Short Dark Triad: SD3-TH) การตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาฉบับภาษาไทย
A Dark Personality Traits Measurement (Short Dark Triad: SD3-TH) Psychometric Properties Testing of Thai Version ชินัณ บุญเรืองรัตน์
3
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-bookรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Development of electronic book (E-book) on Neighboring Countries Language and Culture Course for first year students in Bansomdejchaopraya Rajabhat University สิริภัทร เมืองแก้ว
4
การส่งเสริมความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยาน เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระบบนิเวศจำลองร่วมมกับการกระตุ้นด้วยการประเมิน
Enhancing Grade 12 Students, Interpret data and Evidence Scientifically Ability Using Microcosm with Assessment Prompts สันติชัย อนุวรชัย
5
การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
Enforcement on Promotion of Non-Formal and Informal Education Act, B.E.2551 วัยวุฒิ บุญลอย , มิ่งขวัญ คงเจริญ, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และวิรุฬห์ นิลโมจน์

ศึกษาศาสตร์สาร เล่ม 1 ปี 2560

1
การสร้างแผนภาพความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
Mapping Learners’ Understandings of Nature of Science ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ
2
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
A Developing Model of Thinking Process to Work based on the Philosophy of Sufficiency Economy for Students of The Prince Royal’s College, Chiang Mai สิรินันท์ ศรีวีระสกุล, เกรียง ฐิติจำเริญพร, ดุษิต พรหมชนะ, นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล และ กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์
3
พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Health Behaviour of Students in Chiang Mai University สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ภัทร ยันตรกร และ ธัชกร พุกกะมาน
4
กรณีศึกษา: การสำรวจแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
A case study: investigating ideas of grade 7 students in Chiang Mai province about heat transfer กรีฑา แก้วคง และ ชนิตา อยู่สุขขี
5
จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด
From Embodied to Symbolic World: Learning Process in Addition of First Grade Students in Classroom taught through Open Approach เจนสมุทร แสงพันธ์ และ พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์

ศึกษาศาสตร์สาร เล่ม 2 ปี 2560

1
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ
Development of 11th Grade Students’ Conceptual Understanding of Chemical Reaction Rate by using Inquiry Experiments สุภาพ ตาเมือง กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และศักดิ์ศรี สุภาษร
2
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่เป็นประโยชน์จากนักวิทยาศาสตร์ในวิชาปฏิบัติการสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Students Statisfaction Towards the Practical Services from Scientist in the Course of Zoology Laboratory at the Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University สมศักดิ์ บัวทิพย์ สุกัลยา เหมมณี วิทูล ไชยภักดี และศุภกาญจน์ บัวทิพย์
3
ทฤษฎีความผันแปร: อีกมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
Variation Theory: Another Perspective on Learning ลือชา ลดาชาติ และลฎาภา ลดาชาติ
4
การบริหารจัดการศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในมหาวิทยาลัย
Administration and Management of Sport Centre and Sport Science in University สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์ ประกรณ์ ตุ้ยศรี และณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล
5
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
Research-Based Learning นางพวงผกา ปวีณบำเพ็ญ

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.edu.cmu.ac.th

QR Code
journal.edu.cmu.ac.th