ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Journal of Education

ข่าวสาร

          ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของศึกษาศาสตร์สาร

          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ขอบเขตการตีพิมพ์ของศึกษาศาสตร์สาร

          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  กำหนดออกวารสาร

          ปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ เดือนกันยายน–ธันวาคม

วารสารล่าสุด

ศึกษาศาสตร์สาร เล่ม 4 ปี 2561

1
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมผ่านกระบวนเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษาของนักเรียนห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
The Development of Creativity and Teamwork Through the STEM Education Learning Process of the Students in the Engineering Science Classroom, King Mongkut's University of Technology Thonburi (ESC-KMUTT) ชนกานต์ โฉมงาม
2
แบบวัดบุคลิกภาพด้านมืด (Short Dark Triad: SD3-TH) การตรวจสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาฉบับภาษาไทย
A Dark Personality Traits Measurement (Short Dark Triad: SD3-TH) Psychometric Properties Testing of Thai Version ชินัณ บุญเรืองรัตน์
3
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-bookรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Development of electronic book (E-book) on Neighboring Countries Language and Culture Course for first year students in Bansomdejchaopraya Rajabhat University สิริภัทร เมืองแก้ว
4
การส่งเสริมความสามารถในการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยาน เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ระบบนิเวศจำลองร่วมมกับการกระตุ้นด้วยการประเมิน
Enhancing Grade 12 Students, Interpret data and Evidence Scientifically Ability Using Microcosm with Assessment Prompts สันติชัย อนุวรชัย
5
การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
Enforcement on Promotion of Non-Formal and Informal Education Act, B.E.2551 วัยวุฒิ บุญลอย , มิ่งขวัญ คงเจริญ, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และวิรุฬห์ นิลโมจน์

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.edu.cmu.ac.th

QR Code
journal.edu.cmu.ac.th