ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Journal of Education

ข่าวสาร

          ขอเรียนให้ท่านทราบว่าขณะนี้วารสารศึกษาศาสตร์สาร ได้เตรียมพร้อมและพัฒนาเพื่อให้วารสารเข้าสู่ฐาน TCI ในอนาคต จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบวารสารมาใช้ Thai Journals Online (ThaiJO) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย หากประสงค์ส่งบทความกรุณาเข้าไปที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/login หรือ คลิกที่นี่


ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์ 053941213
E-mail : cmujournaledu@gmail.com

  วัตถุประสงค์ของศึกษาศาสตร์สาร

          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ขอบเขตการตีพิมพ์ของศึกษาศาสตร์สาร

          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  กำหนดออกวารสาร

          ปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ เดือนกันยายน–ธันวาคม

วารสารล่าสุด

ศึกษาศาสตร์สาร เล่ม 6 ปี 2561

1
การสร้างแบบทดสอบเอ็มอีคิวเพื่อวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องการวัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
A Construction of MEQ Test to Evaluate the Ability of Problem Solving on Measurement for Grade 9 Students ณรฎา มธุรส
2
กลยุทธ์การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาภาวะพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ
Strategic for Ageing Education Management for Developing Active Ageing in the Elderly เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
3
การรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของครูอาจารย์ในสถานศึกษา ในเขตภาคเหนือ
Teachers’ perceptions on enhancement of the 12 values in northern educational institutions สรียา โชติธรรม
4
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอนสัมมนาการบริหารงานตำรวจของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Factor Influences to Teach of Seminar in Police Administration of Royal Police Cadet Academy พิชศาล พันธุ์วัฒนา
5
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเลย
A Guideline for Professional Learning Community in the Educational institutions under the Office of Loei Primary Education Area ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.edu.cmu.ac.th

QR Code
journal.edu.cmu.ac.th