ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU Journal of Education

ข่าวสาร

          ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560

  วัตถุประสงค์ของศึกษาศาสตร์สาร

          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Education) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่อันเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ขอบเขตการตีพิมพ์ของศึกษาศาสตร์สาร

          ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา ปรัชญาการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาและ แนะแนว นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิชาชีพครู พหุวัฒนธรรมศึกษา แหล่งวิทยาการการเรียนรู้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  กำหนดออกวารสาร

          ปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และ เดือนกันยายน–ธันวาคม

วารสารล่าสุด

ศึกษาศาสตร์สาร เล่ม 1 ปี 2560

1
การสร้างแผนภาพความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน
Mapping Learners’ Understandings of Nature of Science ลือชา ลดาชาติ และ ลฎาภา ลดาชาติ
2
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
A Developing Model of Thinking Process to Work based on the Philosophy of Sufficiency Economy for Students of The Prince Royal’s College, Chiang Mai สิรินันท์ ศรีวีระสกุล, เกรียง ฐิติจำเริญพร, ดุษิต พรหมชนะ, นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล และ กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์
3
พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Health Behaviour of Students in Chiang Mai University สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์, ภัทร ยันตรกร และ ธัชกร พุกกะมาน
4
กรณีศึกษา: การสำรวจแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
A case study: investigating ideas of grade 7 students in Chiang Mai province about heat transfer กรีฑา แก้วคง และ ชนิตา อยู่สุขขี
5
จากโลกกายภาพสู่โลกสัญลักษณ์ : กระบวนการเรียนรู้เรื่องการบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด
From Embodied to Symbolic World: Learning Process in Addition of First Grade Students in Classroom taught through Open Approach เจนสมุทร แสงพันธ์ และ พีระกฤตย์ กันไชยศักดิ์

เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.cmu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.edu.cmu.ac.th

QR Code
journal.edu.cmu.ac.th